Standard lokacije:

 • Blizina autoputeva, železnice vazdušne i vodene luke
 • Odlična pozicija u odnosu na velike gradove
 • Okružena naseljima na teritoriji opštine Stara Pazova
 • Objekat se nalazi u razvijenoj industrijskoj zoni

Standard kvaliteta:

 • Idealni rasponi konstruktivnog sistema
 • Svetla visina objekta veća od 12m
 • Nosivost podne ploče > 50kN/m²
 • Ograđen objekat sa kontrolom ulaza
 • Poseduje prateće kancelarijske prostore
 • Parking za zaposlene i posetioce
 • Sprinkler sistem i hidrantska instalacija
 • LED rasveta
 • Broj pretovarnih rampi 22
 • Upravljanje otpadom i otpadnim vodama

Standardi u izgradnji:

 • Armirano betonska konstrukcija koju karakterišu visok stepen protivpožarnosti i nizak nivo troškova održavanja u exploataciji
 • Mikroarmirana betonska podna ploča skladišta sa kvarcnim posipom/ferobeton visoke ravnosti i otpornosti na habanje i hemikalije
 • Fasada od visokokvalitetnih sendvič panela koje karakterišu visok nivo termičke izolacije, dobra protivpožarnost i veoma nizak nivo troškova održavanja u exploataciji
 • Ravan slagani krov koji se sastoji od trapeznog lima, izolacije od PIR blokova sa završnim slojem od PVC membrane. Ovakav slagani krov predstavlja najbolje tehničko rešenje za pokrivanje savermenih industrijskih objekata
 • Sprinkler instalacija sa nadzemnim rezervoarom po standardu FM Global